EDILCLIMA

http://www.youtube.com/watch?v=iX3UAbWCN5s

POPIS

Softvér EC700 pomáha pri výpočtoch energetickej hospodárnosti budov v zmysle Zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov v znení jeho neskorších zmien a podľa postupov určených Vyhl. MDVRR SR č. 364/2012 Z.z. a techických noriem, na ktoré sa odvoláva.

Modulárna štruktúra EC700 zjednodušuje projektantom zadávanie údajov. Oslobodenie od zložitých výpočtov umožňuje, aby sa projektant sústredil na samotné navrhovanie vysoko energeticky efektívnych budov a systémov vykurovania, vetrania a klimatizácie.

EC700 tiež podporuje energetické audity budov. Vstupné údaje o správaní užívateľov, o vnútornej a o vonkajšej klíme sa môžu prispôsobiť tak, aby sa dali zohľadniť skutočné podmienky prevádzky budovy.

Verzia EC700-SK obsahuje aj moduly:

  • EC712 pre výpočty solárnych kolektorov,
  • EC713 pre výpočty fotovoltických panelov,
  • EC701 pre tepelno-technické posudzovanie budov podľa série noriem STN 73 0540.

EC700 je certifikovaný CTI-Comitato Termotechnico Italiano (Talianska komisia pre termotechniku)

VLASTNOSTI

EC700 je základným softvérom firmy Edilclima pre výpočty energetickej hospodárnosti budov. Dá sa používať samostatne. Sú k dispozícii prídavné moduly na doplnenie výpočtov a pre generovanie správ.

Jednoduché a užívateľsky priateľské rozhranie základného modulu EC700 podporuje nasledovné výpočty:

  • Projektovaný tepelný výkon podľa STN EN 12831 pre navrhovanie vykurovacích systémov.
  • Potreba energie na vykurovanie a chladenie podľa normy STN EN ISO 13790 a slovenskej národnej prílohy na hodnotenie tepelno-technických a energetických vlastností budov.
  • Energetické požiadavky systému a účinnosti systému pre vykurovacie systémy v budovách podľa série noriem STN EN 15316
  • Príspevky z obnoviteľných zdrojov energie (termické a fotovoltické solárne, biomasa) podľa série noriem STN EN 15316.
  • Primárna energia podľa normy STN EN 15603 a Vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z.

 

See also

Cena
Cena na požiadanie

Kontaktujte nás kvôli informáciám o softvérových riešeniach firmy Edilclima